Myotonická dystrofie typu 1

Myotonická dystrofie typu I (MD1) je klinicky extrémně variabilní neuromuskulární onemocnění, které zahrnuje celé spektrum klinických projevů, od mírné, ve stáří se manifestující formy, až po velice těžkou, často fatální, formu kongenitální. S celosvětovou frekvencí výskytu je 1:8 000 je MD1 nejčastějším neuromuskulárním onemocněním dospělého věku.

Příčinou choroby na molekulární úrovni je expanze CTG trinukleotidů v 3´nepřekládané oblasti genu DMPK (Dystrophia Myotonica Protein Kinase), které se nalézá v lokusu 19q13.3. V normální populaci počet trinukleotidů obsažených v repetici kolísá od 5 do zhruba 30. Alely, u kterých počet trinukleotidů překročí tuto hranici jsou geneticky nestabilní a náchylné k dalším expanzím, přičemž přesáhne-li počet opakování cca 50 CTG, jsou tyto alely spojeny s klinickými příznaky. Nejdelší zaznamenané alely obsahovaly až několi tisíc trinukleotidů.

Molekulární diagnostika MD1 spočívá v detekci patologické alely a v určení velikosti její expanze (počet trinukleotidů). Je používána PCR metoda pro přesné určení počtu trinukleotidů v repetici ve fyziologickém a premutačním intervalu. Syntéza alel obsahujících více než 100 CTG trinukleotidů v repetitivní sekvenci genu DMPK selhává, je-li použito klasického protokolu, v důsledku délky fragmentu a přítomnosti sekundárních struktur vlásenkovitého typu. Proto je pro detekci expandovaných alel používána modifikovaná PCR Triplet-Primed PCR (TP-PCR), kdy je přítomnost expandované alely detekována, aniž by docházelo k její syntéze.

Další informace o nemoci…

  • detekce expanze (CTG)n pomocí metody Triplet Primed PCR