Lerri-Weil dyschondrosteoza

SHOX gen (Short stature HOmeoboX) je homeoboxový gen lokalizovaný na pseudoautozomálních úsecích obou pohlavních chromozomů (Xp22.33;Yp11.3). Nejvýznamnější je úloha SHOX genu při vývoji skeletu, a to zejména středních a distálních úseků horních i dolních končetin – tedy především předloktí a bérců. Jedna mutovaná či chybějící kopie genu způsobuje syndrom Léri-Weillův (LVD; OMIM: #127300), těžší forma, způsobená mutací v homozygotním stavu (nebo delecí obou kopií genu), je Langerův syndrom (OMIM: #249700); zvláštní formu pak tvoří idiopatická růstová retardace (OMIM: #604271), která má obecně lehčí fenotypové projevy a může být způsobena i mutacemi v genu pro růstový hormon (GH), či v genech pro jeho membránový (GHR) či volný receptor (GHSR). Vyšší nebo nižší hladina SHOX genu je dávána do souvislosti s Turnerovým syndromem, Klinefelterovým a syndromem 47,XXX („Superfemale“) či 47,XYY („Supermale“).

Tento gen kóduje transkripční faktor, který se podílí na diferenciaci a maturaci chondrocytů. Gen obsahuje 7 exonů (3757 bp) a díky alternativnímu sestřihu tvoří 2 typy zralé mRNA o délce 1870 nukleotidů (SHOXa – exprese v kosterním svalu, placentě, pankreatu, srdci a ve fibroblastech kostní dřeně) a 1349 nukleotidů (SHOXb – exprese ve fetální ledvině, kosterním svalu a zejména dřeňových fibroblastech).

  • mutační scaning na úrovni DNA
  • MLPA