Cystická fibróza

Cystická fibróza je nejčastěji se vyskytující autozomálně recesivní dědičná metabolická porucha v zakavkazské populaci s incidencí 1: 3000 živě narozených dětí a frekvencí přenašečů 1:25. Je to onemocnění multiorgánové, zasahuje různé orgány, plíce, pankreas, trávící trakt, reprodukční orgány.

Základní fyziologický defekt při tomto onemocnění je porucha v transportu iontů chlóru, sodíku a vody přes apikální membránu specializovaných epiteliálních buněk. Tento transport reguluje Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Protein (CFTR)- chloridový kanál regulující transport iontů přes buněčnou membránu. CFTR protein je kódován genem CFTR, který je lokalizován na chromozomu 7 (7q31), je 250 kb dlouhý a má 27 exonů.

Mutace v tomto genu jsou příčinou toho, že CFTR protein je defektní, redukován nebo chybí. Doposud bylo v genu CFTR identifikováno více než 1500 mutací. Většina z nich je však raritní a privátní. Z celkového počtu 30ti doposud u nás nalezených mutací (zahrnujících celkem 95% všech CF alel) se pouze 8 mutací vyskytuje na více než 1% CF patologických alel.

Nejčastější CF mutace je F508del, která se vyskytuje na asi 70% CF patologických alel. Další časté mutace jsou: CFTRdele2,3(21kb), G542X, G551D, N1303K a R553X. Tyto mutace jsou pro svoji vyšší frekvenci v populaci zahrnuty do základní mutační analýzy genu CFTR.

Při rozšířené mutační analýze se pomocí kitu INNO-LIPA detekují mutace v 19 ti oblastech genu CFTR: exon 2, intron 1/intron 3, exon 3, exon/intron 4, intron 5, exon 7, intron 8/exon 9, exon 10, intron 10/exon 11, intron 12, exon 13, intron 14b, intron 16, exon 17a, intron 17a/exon 17b, exon 19, intron 19, exon 20 a exon 21.

Pokud ani tato analýza neodhalí patologii v genu CFTR, která je příčinou onemocnění, provádí se skríínování kódující oblasti genu CFTR.

Dále jsou vyšetřovány polytymidinové alelické varianty lokalizované v intronu 8 genu CFTR. Tato sekvence, známá jako IVS8polyT, obsahuje 5,7 nebo 9 tyminů, přičemž 5T alela způsobuje redukci hladiny normální CFTR mRNA a zvyšující se podíl CFTR mRNA s netranskribovaným exonem 9, což má za následek poruchu funkce CFTR proteinu. DNA 5T varianta je zahrnuta v patogenezi kongenitální bilaterální absenci vas deferens (CBVAD) a jiných typech mužské infertility.

  • F508del, G542X, G551D, R553X, CFTRdele2,3(21kb), N1303K F508del, G542X, G551D, R553X, CFTRdele2,3(21kb),N1303K, R117H
  • *) 50 mutací – kit ELUCIGENE
  • scoring mutace…………
  • scanning kódující oblasti IVS8polyT-TG
  • IVS8polyT-TG
  • vyhledávání velkých delecí pomocí MLPA analýzy
  • vazebná analýza

Další podrobnosti…